Novosti
NOVINE U OBASTI ZAPOŠLJAVANJA STRANACA U SRBIJI

Suočeni sa sve češćim imigracijama i rapidnim promenama koje one sa sobom povlače, nadležni organi Republike Srbije ubrzo su došli do zaključka da dosadašnje regulative i propisani postupci nisu adekvatno usklađeni sa potrebama prakse, te da je potrebno mnoga dosadašnja pravila drugačije regulisati, pojednostaviti, najzad i modernizovati.

Najveća potreba reorganizacije javila se svakako na polju boravaka i rada stranaca, te su ovi prateći postupci doživeli najznačajnije izmene i liberalizaciju rešenja.

Narodna skupština dana 26. jula 2023. godine usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca.


I ŠTA JE JEDINSTVENA DOZVOLA?

Naime, dosadašnja dva odvojena postupka – postupak odobrenja boravaka stranaca koji se zapošljavaju i postupak odobrenja dozvole za rad sada su spojeni u jedan postupak, odnosno postupak odobrenja jedinstvene dozvole. Jedinstvena dozvola biće izdata strancima koji će boraviti u Republici Srbiji na osnovu zapošljavanja, posebnih slučajeva zapošljavanja, samozapošljavanja i stručne specijalizacije, obuke ili prakse.

Interesantno je da je celokupna procedura dodatno modernizovana i postupak za odobrenje jedinstvene dozvole biće u potpunosti elektronski. Dakle, zahtev će biti moguće podneti samo elektronski, putem jedinstvenog veb portala.

Novina je i da zahtev u ime stranca može podneti i poslodavac stranca ili lice koje oni ovlaste, kao i stranac iz inostranstva ukoliko mu za ulazak u Srbiju nije potrebna viza.

Ove izmene uslovile su i skraćenje roka za postupanje nadležnih organa koji sada iznosi 15 dana od dana podnošenja urednog zahteva.

Zanimljivo je i to da će se postupak sprovođenja testa tržišta rada odvijati elektronski, podnošenjem elektronskog zahteva koji će biti sastavni deo zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole. Rok za postupanje po zahtevu je skraćen na 4 dana (u odnosu na raniji rok koji je iznosio 10 dana za postupanje).

Jedinstvena dozvola će biti izdavana u formi kartice, na kojoj će se nalaziti podaci o strancu i njegovi biometrijski podaci.

Novim zakonskim rešenjima produžen je rok važenja dozvole, odnosno jedinstvena dozvola može biti izdata na period do 3 godine, sa mogućnošću produženja na isti rok. Zahtev za produženje podnosiće se najranije 3 meseca pre isteka dozvole, a najkasnije do isteka same dozvole (dok je do sada zahtev mogao biti podnet najkasnije 30 dana pre isteka odobrenog boravka).


II OTKLONJENE NEJASNOĆE PRILIKOM TUMAČENJA NORMI U PRAKSI

Zakonodavac je takođe izmenama i dopunama regulisao i mnoga pitanja koja su se nametnula u praksi, a oko kojih su se javile nejasnoće i različita tumačenja. Primera radi, prilikom računanja zakonitog boravka u Republici Srbiji, mnogi stranci su se našli pred dilemom - da li je potrebno u sam rok uračunavati i dan ulaska u Republiku Srbiju? Posledično, zakonodavac sada dodaje poseban stav kojim otklanja ovu nejasnoću i jasno definiše da se dan ulaska i dan izlaska iz Republike Srbije računaju u dane boravka na teritoriji Republike Srbije, a što može biti od velike važnosti za strance, s obzirom i na izmene visine zaprećene kazne u slučaju nezakonitog boravka stranaca.

Takođe, u samoj praksi, povodom odobrenja privremenog boravka, nametnulo se pitanje dokazivanja posedovanja dovoljnih sredstava za život tokom boravka u Republici Srbiji i dokazivanja posedovanja zdravstvenog osiguranja – „ da li je ugovor o radu stranaca dovoljan dokaz za oba uslova?“ Kako bi se izbegla različita tumačenja u praksi, zakonodavac sada jasno potvrđuje da stranac koji se zapošljava nema obavezu podnošenja dokaza o posedovanju sredstava za život tokom boravka i o posedovanju zdravstvenog osiguranja, ali ni članovi njegove/njene uže porodice.

Tržište rada i fleksibilnost koju tržište rada zahteva uslovili su sve češće promene kako kod zaposlenih, tako i kod poslodavaca, što je uslovilo i mnoge promene u dosadašnjim radnim dozvolama stranaca i sprovođenje istih procedura iznova i iznova. Upravo zato, zakonodavac izmenama i dopunama predviđa mogućnost da nadležna organizacija za poslove zapošljavanja (umesto kroz izmenu radne dozvole, što je do sada bio slučaj) tokom perioda važenja jedinstvene dozvole putem saglasnosti odobrava promenu osnova rada, promene poslodavaca ili odobrava zapošljavanje kod dva ili više poslodavaca. Rok za donošenje saglasnosti je 10 dana od dana uredno prijemnog zahteva, a celokupna procedura će se, kao i gore pomenute, odvijati elektronskim putem, preko jedinstvenog veb portala.

Na polju rada sada je dopunom precizno definisana obaveza i rok stranca kome je prestao ugovor o radu da u daljem roku od 30 dana od dana prestanka ugovora o radu zaključi novi ugovor o radu, a kako bi stranac izbegao komplikacije sa postojećim odobrenjima.


III STALNO NASTANJENJE

Sa produženjem roka na koji se odobrava privremeni boravak odnosno jedinstvena dozvola, paralelno je skraćen rok propisan kao potreban za odobrenje stalnog nastanjenja. Umesto dosadašnjeg roka od neprekidnog boravka dužeg od 5 godina na osnovu odobrenja za privremeni boravak, predviđa se da se stalno nastanjene može odobriti strancu koji boravi neprekidno tri godine na osnovu odobrenja privremenog boravka odnosno na osnovu jedinstvene dozvole.

Međutim, postavlja se pitanje koji to boravak možemo smatrati neprekidnim boravkom?

Pod neprekidnim boravkom zakonodavac podrazumeva efektivni boravak stranca na teritoriji Republike Srbije, sa mogućnošću odsustva. Samo odsustvo može biti višekratno odsustvo - odsustvo iz Republike Srbije do 10 meseci u periodu od 3 godine i jednokratno odsustvo – odsustvo do 6 meseci u periodu od 3 godine.

Ukoliko dakle strancu bude odobreno stalno nastanjenje, strancu će biti izdata lična karta za stranca sa važenjem od 5 godina, odnosno maloletnom strancu sa važenjem od 2 godine. Ličnu kartu za stranca će stranac preuzeti lično i ona će predstavljati ispravu o identitetu i dozvolu za nastanjenje.


IV POSTUPAK PRIBAVLJANJA VIZA

Digitalizacija procedure pratiće i postupak pribavljanja viza potrebnih za ulazak, boravak i tranzit, za koje će se zahtev, pored mogućnosti ličnog podnošenja, takođe moći podneti i elektronskim putem, a same vize će biti izdavane i u elektronskom formatu.

Saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova diplomatsko-konzularnom predstavništvu biće data u roku od 10 dana od dana dostavljanja zahteva za izdavanje vize na razmatranje, osim ukoliko postoje humanitarni razlozi, viša sila ili interes Republike Srbije za hitnim postupanjem, kada će viza moći biti izdata i bez prethodne saglasnosti Ministarstva, što predstavlja novinu.


V ZAKLJUČAK

Iako su pomenuti zakoni stupili na snagu, sama primena mnogih odredaba sprovodiće se od februara 2024. godine. Naime, odredbe koje se odnose na jedinstvenu proceduru izdavanja dozvole primenjivaće se od 1. februara 2024. godine, dok će se do tada i da sprovoditi odvojene procedure za izdavanje dozvola.

Takođe, samo propisivanje predviđenih obrazaca, uputstava i uspostavljanje jedinstvenog veb portala je tek pred nadležnim organima, te ostaje da vidimo da li će praksa paralelno ispratiti i opravdati euforiju koja prati trenutne izmene i dopune normativne regulative.


VI REZIME NAJVAŽNIJIH IZMENA

1. Od 01.02.2024. godine otpočeće sprovođenje objedinjene procedure izdavanja dozvola elektronskim putem preko web portala. Strancima će se izdavati jedinstvena dozvola za boravak i rad u vidu biometrijskog dokumenta.

2. Rok za postupanje nadležnih organa je skraćen i iznosiće 15 dana od dana podnošenja urednog zahteva.

3. Jedinstvena dozvola (i privremeni boravak) će biti izdavana na period do 3 godine. Međutim, još uvek nije jasno da li će se ova odredba primenjivati pre 1. februara 2024. godine, zbog administrativnih pitanja, odnosno usklađivanja rada nadležnih organa sa novim pravilima.

4. Zahtev za produženje biće moguće podneti do isteka same dozvole.

5. Uvedeno je fleksibilnije rešenje u slučaju promene poslodavca i osnova zapošljavanja. Umesto kroz izmenu radne dozvole, što je do sada bio slučaj, tokom perioda važenja jedinstvene dozvole, nadležni organ putem saglasnosti odobrava promenu osnova rada, promene poslodavaca ili odobrava zapošljavanje kod dva ili više poslodavaca. Rok za donošenje saglasnosti je 10 dana od dana uredno prijemnog zahteva,

6. Skraćen je rok za odobrenje stalnog nastanjenja. Umesto dosadašnjeg roka od neprekidnog boravka dužeg od 5 godina na osnovu odobrenja za privremeni boravak, predviđa se da se stalno nastanjene može odobriti strancu koji boravi neprekidno tri godine na osnovu odobrenja privremenog boravka odnosno na osnovu jedinstvene dozvole.

Responsive image


Responsive image