Novosti
ELEKTRONSKA REGISTRACIONA PRIJAVA, KAO JEDINI NAČIN REGISTRACIJE NOVIH KOMPANIJA

Od 17. maja 2023. godine, Agenciji za privredne registre je moguće podneti prijavu za osnivanje društva, isključivo u elektronskoj formi.


Dakle, budući vlasnici:

društava s ograničenom odgovornošću (DOO),

ortačkih društava (OD),

komanditnih društava (KD) i

akcionarskih društava (AD),

svoju kompaniju neće moći da osnuju podnošenjem prijave na šalterima APR, već isključivo elektronskim putem.


Podnošenje registracione prijave elektronskim putem, članom 9 stav 2 Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011, 83/2014, 31/2019 i 105/2021), predviđen je kao jedini (isključivi) način za osnivanje novih privrednih društava. U skladu sa navedenim, APR je najavio da će od 17.05.2023. godine, odbacivati Prijave koje budu podnete u „papirnoj formi“.


Obavezna elektronska registracija ne odnosi se na osnivanje preduzetnika, zadruge, zadružnog saveza, javnog preduzeća, predstavništva ili ogranka stranog privrednog društva, kao i na prijave koje se podnose u cilju izmene registrovanih podataka već (ranije) osnovanih privrednih društva. U ovim slučajevima, kao i do sada, podnosilac registracione prijave ima mogućnost izbora forme u kojoj će podneti svoju registracionu prijavu (elektronski ili fizički, u štampanoj formi).Responsive image